เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย”(MOE SAFETY CENTER) ปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย”(MOE SAFETY CENTER) ปีงบประมาณ 2566

การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ แยกแยะขยะที่ถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ แยกแยะขยะที่ถูกต้อง

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานกิจการนักเรียน

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน