ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

การคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษา มาตราฐานระดับเพชรปีที่ ๑

วันที่ 7 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

ได้รับความอนุดคราะห์จากบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด และบริษัท ระยอง วิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด (REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS) ซ่อมแซมระบบไฟภายในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะป่าชายเลน ร่วมกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในแม่น้ำทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ และการห้ามเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ออกจากบ้านหลัง 22.00 น. เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมจากการกระทำของ เด็กวัยรุ่นและเยาวชน

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

การดำเนินการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียเบื้องต้นในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 26 มกราค

Read More