Author: ryw-nk

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านฉาง และโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง

ระหว่างวันที่ 29-31

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะป่าชายเลน ร่วมกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในแม่น้ำทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ และการห้ามเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ออกจากบ้านหลัง 22.00 น. เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมจากการกระทำของ เด็กวัยรุ่นและเยาวชน

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ให้บริการ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองแฟบ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา และโรงเรียนวัดเนินกระปรอก

ระหว่างวันที่ 22-24

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

การดำเนินการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียเบื้องต้นในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 26 มกราค

Read More